WYKONAWSTWO W ZAKRESIE PRAC ELEKTROMONTAŻOWYCH

 • Wyposażanie urządzeń rozdzielczych, sterowniczych, sygnalizacyjnych i pomiarowych na bazie wykonanej
     konstrukcji własnej lub obcej
 • Naprawa i remont aparatury kontrolno-pomiarowej, sygnalizacyjnej i sterowniczej obwodów elektrycznych
 • Montaż urządzeń elektroenergetycznych i sterowniczo-sygnalizacyjnych
 • Wszelkiego rodzaju instalacje elektryczne, sterownicze, alarmowe, sygnalizacyjne, komputerowe, oświetlenia
     zewnętrznego i wewnętrznego, odgromowe, uziemiające oraz inne
 • Montaż urządzeń transformatorowo rozdzielczych do 20kV
 • Linie elektroenergetyczne kablowe do 20kV w tym szybowe i na poziomach kopalń
 • Kanalizacja teletechniczna
 • Montaż szynoprzewodów
 • Modernizacja istniejących obiektów
 • Dostosowanie urządzeń do minimalnych wymagań BHP
 • Demontaż wszelkiego rodzaju urządzeń, aparatury, instalacji elektrycznych oraz sieci kablowych z możliwością
     ich ponownego montażu

  PRACE KONTROLNO-POMIAROWYCH ORAZ ROZRUCHOWYCH

 • Przeglądy, konserwacja i legalizacja zabezpieczeń rozdzielni niskiego, średniego oraz wysokiego napięcia
 • Przeglądy, konserwacja i remonty wyłączników średniego i niskiego napięcia
 • Przeglądy i remonty pól rozdzielczych średniego i niskiego napięcia
 • Pomiary ochrony przeciwporażeniowej w sieciach do 1kV oraz powyżej 1 kV:
     - pomiary rezystancji uziemień
     - sprawdzanie skuteczności zerowania
     - pomiary napięć rażenia, krokowych i dotykowych
 • Uruchamianie rozdzielń 0,4kV, 0,5 kV, 6kV, 20kV
 • Uruchamianie sterowania procesów technologicznych wszelkiego typu (stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie
     ścieków, elektrofiltry, sprężarki, wentylatory itd.)
 • Uruchamianie układów kompensacji mocy biernej
 • Inne pomiary i prace specjalistyczne przy urządzeniach elektromagnetycznych i energoelektrycznych
 • Uruchamianie układów sterowania i zasilania taśmociągów w kopalniach odkrywkowych

  © 2005 "GAL-TECH" Wszelkie prawa zastrzeżone